Amdanom Ni

Amdanom Ni

Amdanom Ni Mae Hosbis yn y Cartref Gwynedd ac Ynys Môn yn elusen sy’n canolbwyntio ar y gymuned leol sy’n gofalu am gleifion sydd â chanser a salwch sy’n cyfyngu ar fywyd eraill ar draws Gwyneddac Ynys Môn. Rydym yn wahanol i sefydliadau eraill yn hosbis fod 80 % o’r gwaith yr ydym yn ei wneud yn gofalu am bobl yn eu cartrefi eu hunain. Roedd y 20% sy’n weddill yn cael ei wneud i fyny o ein gwaith yn yr hosbis dydd ac ein gwasanaeth therapi cyflenwol . Mewn ardal wledig yn bennaf, yn gofalu am bobl yn eu cartrefi eu hunain yn diwallu anghenion y gymuned wrth ddarparu gofal yn well.

Cofrestrwyd Hosbis yn y Cartref Gwynedd fel elusen yn 1990 yn dilyn apêl llwyddiannus i’r cyhoedd am £500,000 i sefydlu a darparu ‘Gwasanaeth Nyrsio Cartref’ ar gyfer cleifion yn yr hen sir Gwynedd. Daeth y gwasanaeth yn weithredol yn 1992. Mae’r Gwasanaeth Nyrsio Hosbis yn awr yn gweithio yn yr Adran Gofal Lliniarol o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ochr yn ochr â’u cydweithwyr Meddygol a Nyrsio, Therapyddion Galwedigaethol a Ffisiotherapyddion, pob un ohonynt yn gweithio’n agos gyda’r Timau Gofal Iechyd Sylfaenol. Mae’r Elusen hefyd yn darparu cymorth i helpu cleifion fyw bywyd mor weithgar ag y bo modd aci helpu’r teulu i ymdopi yn ystod y salwch cleifion. Mae Hosbis Dydd Hafan Menai yn rhan annatod o’r gefnogaeth hon a chanolfan hwn wedi ei leoli ar safle Ysbyty Gwynedd ym Mangor. Er mwyn darparu gwasanaeth mwy cynhwysfawr i ardal wledig yn bennaf yr ydym yn cefnogi 6 clinigau Therapi Cyflenwol a gwasanaethau yn cynnig cludiant i gleifion i fynychu’r hosbis dydd.